மாறாத சுவிசேஷம்!
இயேசு தேவனுடைய குமாரன் என்றால் என்ன அர்த்தம்!
இயேசு ஒருவரே தேவன் என்பதன் காரணம் என்ன?
நீங்கள் பெற்றிருப்பது உண்மையான பரிசுத்த ஆவியா?
ஆராதனைக்குரியவரும், சேவிக்கத்தக்கவருமானவர் யார்! அவர் நாமம் என்ன?
கர்த்தர் தன் மகிமையை வேறொருவருக்குங்கொடார் என்றால், கர்த்தர் எனப்படுகிற இயேசு யார்!
நியாயம் தீர்க்க வரப்போகிற நியாயாதிபதி யார்? அவர் நாமம் என்ன?
மகா தேவனும், மகா ராஜனுமாகிய மகிமையின் கர்த்தர் யார்? அவர் நாமம் என்ன?
Group Song - FG Children Ministry
Flock of God Ministries Thanksgiving Day - 2019
KG & Junior Children Choreography
Skit by Senior boys
தாடி மீசை வழித்தல் பாிசுத்தமா?
மயிரை பின்னுதல், ஆபரணங்களை அணிதல், உயர்ந்த வஸ்திரங்களை உடுத்துதல் பாவமா?
பரிசுத்த ஆவி என்றால் என்ன?
வேதத்தை mobileல் படிக்கலாமா; tabல் பார்க்கலாமா; computerல் வாசிக்கலாமா?
(பாகம் – 2) நீங்கள் கிறிஸ்தவ விசுவாசியா (அல்லது) திரித்துவ விசுவாசியா; சிந்திக்க சில வேத விளக்கங்கள்
(பாகம் – 1) நீங்கள் கிறிஸ்தவ விசுவாசியா (அல்லது) திரித்துவ விசுவாசியா; சிந்திக்க சில வேத விளக்கங்கள்
இயேசு கிறிஸ்து தேவனின் வெளிப்பாடா? தேவனுடைய குமாரனின் வெளிப்பாடா?
இம்மானுவேல் என்பதன் அர்த்தம் என்ன?
கிறிஸ்துவைப் பரீட்சைபாராதிருப்பீர்களாக! கிறிஸ்து யார்?
காத்திரு, திடமனதாயிரு, ஸ்திரப்படுவாய்!
வனாந்திரத்தில் ஏன் அழிக்கப்படவேண்டும், விழித்திடு!
நில், ஆனால் உறுதியாக நில்!
இயேசு தேவனுடைய வலது பக்கத்தில் இருக்கிறவர்! அர்த்தம் என்ன?
இயேசுவின் வருகையே இயேசுவுக்கு தெரியாது! அப்படியா?
கிறிஸ்து என்றென்றைக்கும் தேவனுக்கு கீழ்ப்பட்டிருப்பார்! அர்த்தம்!
யெகோவா மட்டும் தான் உண்மை கடவுள், தெரியுமா? இயேசு யார்?
ஆயிரம் வருட அரசாட்சி!
ஏழு வருட உபத்திரவ காலம் உண்டா?
சபை மகா உபத்திரவத்தை சந்திக்குமா?
சபை இமைப்பொழுதில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுமா?
கள்ள கிறிஸ்துக்கள் யார்?
கள்ளர் குகை என்றால் என்ன?
பொல்லாத ஊழியக்காரன் யார்?
கள்ளப் போதகர்கள் யார்?
அறைகூவல்! உங்கள் கிறிஸ்தவ நம்பிக்கையை சோதித்துப்பார்க்க ஆயத்தமா?
அடிமைத்தனத்திற்குட்பட்டவர்களை அழிக்காமல் ஆதரவு கரத்தை நீட்டின தேவன்!
அறைகூவல் - நீங்கள் பெற்ற ஆவி இன்னதென்று அறிந்திருக்கிறீர்களா?
அறைகூவல் கர்த்தருடைய நாமத்தையே தொழுதுகொள்ள வேண்டும் என்று தெரியுமா?
இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவிடத்தில் ஜெபிக்கிறோமே, அப்படியானால் தேவன் திரித்துவ தேவனல்லவா!
தேவன் சாவாமையுள்ளவர்; கிறிஸ்து மரித்து உயிர்த்தவர்! இருவரும் ஒருவரல்ல! தேவன் திரித்துவ தேவனல்லவா?
நேசகுமாரன் என்று பிதா பேசினாரே! பரிசுத்த ஆவியானவர் புறாவைப்போல் இறங்கினாரே!
இயேசு நல்லவரா?
பவுல் எதிலிருந்து மனம் திரும்பினார்
இரட்சிப்படைய யாரை விசுவாசிக்க வேண்டும்? பிதாவையா? குமாரனையா?
இரட்சிக்கப்படுகிறவர்கள் சிலபேர்தானோ?
தெரிந்துகொள்ளப்பட்டவர்கள் சிலர்தானோ?
எக்காலத்திலும் மெய்யான தேவன் ஒருவரே! Only one true God forever
இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய குமாரன் மட்டுமா? அல்லது இவர் மட்டுமே மெய்யான தேவனா?
பிதாவாகிய தேவனை காணமுடியுமா? Can we see God the Father?
பிதாவாகிய தேவன் நமக்காக இறங்கி வரமுடியுமா? அவர் யார் என்பதை அறியமுடியுமா?
Genesis - Chapter 01 / ஆதியாகமம் - அதிகாரம் 01
Genesis - Chapter 02 / ஆதியாகமம் - அதிகாரம் 02
Genesis - Chapter 03 / ஆதியாகமம் - அதிகாரம் 03
Genesis - Chapter 04 / ஆதியாகமம் - அதிகாரம் 04
Genesis - Chapter 01 / ஆதியாகமம் - அதிகாரம் 01 - Pr. Rajkumar
copyright © 2022 by fgministries.in